Số 681/QĐ-SNV Ngày 07/12/2015 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016.

Đăng ngày: 14/12/2015 14:30:10

Căn cứ Luật thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La;

Căn cứ Công văn số 2989/TTCP-KHTCTH ngày 20/10/2015 của Thanh tra chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Thanh tra năm 2016;

Căn cứ Công văn số 255/TTr-VP ngày 26/10/2015 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng kế hoạch Thanh tra năm 2016;

Căn cứ Công văn số 739/TTBNV-PTH ngày 26/11/2015 của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016;

Căn cứ Công văn số 288/TTr-PNVIV ngày 30/11/2015 của Thanh tra tỉnh về việc thống nhất Kế hoạch thanh tra năm 2016;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tại Tờ trình số 81/TTr-TTr ngày 07/12/2015,

                                                 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 80/KH-TTr ngày 07/12/2015 của Thanh tra Sở Nội vụ về kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2016 (có Kế hoạch đính kèm theo).

Điều 2. Thanh tra Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời  hướng dẫn, đôn đốc phòng tổ chức các Sở, ban, ngành; phòng Nội vụ các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2015.

Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện kế hoạch này.

Trưởng phòng tổ chức các sở, ban, ngành; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ thuộc đơn vị.

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.