Số 1369/SNV-CCVC Ngày 17/12/2015 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2015.

Đăng ngày: 21/12/2015 18:52:44

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các ban quản lý dự án;

– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung như sau:

I. LẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2015

Các cơ quan, đơn vị, lập báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thừa hành, phục vụ, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, trong tổng chỉ tiêu biên chế được giao thuộc thẩm quyền, cụ thể các biểu như sau:

1. Các biểu số 01, thống kê số lượng, chất lượng theo lĩnh vưc, lĩnh vực nào đơn vị không có thì không phải báo cáo. Lưu ý: Tổng số người làm việc gồm cả nam và nữ trong các lĩnh vực (từ biểu 01a – 01f) cộng lại bằng tổng số của cơ quan, đơn vị trừ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP:

1.1. Cán bộ, công chức, nhân viên thừa hành … tại các cơ quan Hành chính Nhà nước thuộc biên chế Hành chính Nhà nước cấp tỉnh, huyện theo biểu 01a, (không tổng hợp công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, lao động hợp đồng 68 vào biểu này).

1.2. Viên chức sự nghiệp Y tế theo biểu 01b (bao gồm cả công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp nhưng không tổng hợp lao động hợp đồng 68 vào biểu); tách thành 3 biểu riêng: Tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã.

1.3. Viên chức sự nghiệp giáo dục theo biểu 01c (bao gồm cả công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp nhưng không tổng hợp lao động hợp đồng 68 vào biểu).

1.4. Viên chức sự nghiệp văn hoá, thể thao theo biểu 01d, (bao gồm cả công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp nhưng không tổng hợp lao động hợp đồng 68 vào biểu).

1.5. Viên chức sự nghiệp khác theo biểu 01e, (bao gồm cả công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp nhưng không tổng hợp lao động hợp đồng 68 vào biểu).

1.6. Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ theo biểu 01f.

2. Các biểu số 02, thống kê về cán bộ lãnh đạo, quản lý có chức vụ gồm cả nam và nữ:

2.1. Công chức, viên chức lãnh đạo là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND cấp tỉnh, huyện, (Trưởng, Phó) các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh theo biểu 02a.

2.2. Công chức, viên chức quản lý (là Trưởng, Phó) khoa, phòng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh; (Trưởng, Phó) các Chi cục, Trung tâm, Bệnh viện thuộc sở, Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học, trung tâm thuộc sở theo biểu 02b.

2.3. Công chức, viên chức là quản lý (Trưởng, Phó) các khoa, phòng và tương đương của các Chi cục, Trung tâm, Bệnh viên thuộc sở; Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học phổ thông của UBND cấp huyện theo biểu 02c.

3. Các biểu số 03, 04 thống kê về giới tính nữ là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thừa hành, phục vụ, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tương tự các biểu 01và các biểu 02.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Cách ghi bảng biểu:

Không tự thêm hoặc bớt các dòng, cột của mẫu bảng biểu báo cáo.

Các trường thông tin (dòng ngang bên trên bảng trong các biểu số 01) về tổng số biên chế, tổng hệ số lương và tổng hệ số phụ cấp các loại bắt buộc phải ghi, nếu loại nào không có thì ghi số không (0); còn các ô trong bảng nếu không có thì để trống.

2. Không tổng hợp vào báo cáo các đối tượng đơn vị tự hợp đồng, hợp đồng ngoài biên chế.

3. Các đơn vị chủ quản như Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, …, UBND cấp huyện, thành phố, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo và chịu trách nhiệm tổng hợp vào biểu chung của cả ngành, đơn vị để báo cáo Sở Nội vụ.

4. Các Mẫu biểu báo cáo đề nghị các cơ quan, đơn vị tải về trên Website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonoivu.sonla.gov.vn

5. Thời hạn gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 31/01/2016, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ e-mail: thanh.nvsl@gmail.com

Đây là nhiệm vụ quan trọng (định kỳ hàng năm) để lấy số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh. Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (đ/c Lương Thanh, ĐT.0223 851 304 hoặc DĐ0904757868) để giải đáp./.