Số 1343/SNV-VP Ngày 10-12-2015 V/v tham gia dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 ngành Nội vụ và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2016

Đăng ngày: 10/12/2015 16:50:45

Kính gửi:

                – Các cơ quan, đơn vị thuộc sở;

                – Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ, cải cách hành chính năm 2015 gắn với kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành lưu trữ Việt Nam dự kiến vào ngày 18 tháng 12 năm 2015.

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công Nội vụ năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2016. (dự thảo báo cáo được đăng tải kèm theo).

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến về bố cục, nội dung của dự thảo; đánh giá các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2016.

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Nội vụ và file điện tử theo địa chỉ email tuanhnv68@gmail.com chậm nhất ngày 14/12/2015 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo theo quy định./.