Số 1321/SNV-CCHC Ngày 04/12/2015 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2020 của UBND tỉnh.

Đăng ngày: 04/12/2015 17:17:21

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính nhà nước, nâng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh từ năm 2016 nằm trong nhóm trung bình và đến năm 2020 nằm ở nhóm các tỉnh đạt kết quả khá trong vùng trung du miền núi phía Bắc. Sở Nội vụ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016-2020.

Để tiếp tục hoàn thiện văn bản dự thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sở Nội đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan nghiên cứu văn bản dự thảo kèm theo công văn này, tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 17/12/2015./.