Số 1306/SNV-CCHC Ngày 02/12/ 2015 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố .

Đăng ngày: 04/12/2015 10:06:31

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;                                                  

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước năm 2015;

Để đảm bảo việc đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị sát thực, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (thay thế Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2013 – 2015).

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố  nghiên cứu dự thảo Quyết định (gửi kèm theo công văn này), tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Cải cách hành chính) trước ngày 16/12/2015./.