Số:1245/HD-SNV Ngày 18/11/2015 về hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Đăng ngày: 19/11/2015 11:16:12

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 699-QĐ/TU ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND; Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND;

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo số 95-TB/TU ngày 17/11/2015 về ban hành hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 3558/UBND-NC ngày 18/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm theo).