Số 1264/KH-SNV Ngày 23 tháng 11 năm 2015 về kế hoạch hướng dẫn kê khai về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015.

Đăng ngày: 24/11/2015 14:37:04

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về việc minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Căn cứ Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Để đảm bảo việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện đúng, đủ đối tượng theo quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, Sở Nội vụ hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 (nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm).