Số 1261/SNV-TG Ngày 23 tháng 11 năm 2015 V/v bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tôn giáo.

Đăng ngày: 24/11/2015 14:30:16

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

             Ngày 20/11/2015, Sở Nội vụ nhận được Công văn số 84/TNV ngày 17/11/ 2015 về mở lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tôn giáo dành cho cán bộ, chuyên viên làm công tác tôn giáo và quản lý Nhà nước về tôn giáo trong hệ thống chính trị từ cấp huyện trở lên của một số tỉnh Tây Bắc (Công văn số 84/TNV ngày 17/11/2015 gửi kèm).

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị cấp huyện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông báo tới các cơ quan, đơn vị cấp huyện, đặc biệt là các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo của huyện, thành phố, xem xét quyết định cử cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tôn giáo do Trường nghiệp vụ Công tác Tôn giáo – Ban Tôn giáo Chính phủ mở tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên từ 07 đến 11/12/2015.

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố làm đầu mối tổng hợp danh sách đăng ký của đơn vị mình, gửi Trường nghiệp vụ Công tác tôn giáo – Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng thời gửi Sở Nội vụ để theo dõi tổng hợp trước ngày 03/12/2015./.