Báo cáo kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Đăng ngày: 05/11/2015 10:01:43

Nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm