BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2014 CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Đăng ngày: 05/11/2015 09:52:00

NỘI DUNG
1. Quyết định về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
2. Báo cáo kết quả xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CCHC CỦA CÁC SỞ, NGÀNH
3. Phụ lục 1A. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ngành.
4. Phụ biểu 02A. Biểu tổng hợp kết quả chỉ số cchc năm 2014 của các sở, ngành.
5. Phụ biểu 03A đến Phụ biểu 10A. Biểu đánh giá các chỉ số thành phần năm 2014 của các sở, ngành.
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CCHC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
6. Phụ lục 01B. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
7. Phụ biểu 02B. Biểu tổng hợp kết quả chỉ số cchc năm 2014 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
8. Phụ biểu 03B đến Phụ biểu 10B. Biểu đánh giá các chỉ số thành phần năm 2014 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.