UBND tỉnh ban hành Quyết định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 20/10/2015 14:33:38

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Sở Nội vụ đã nghiên cứu về điều kiện thực tế của tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La để triển khai đồng bộ việc thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.

Quyết định 2297/QĐ-UBND ngày 12/10/2015  

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La