Số 1134/SNV-CCVC ngày 27/10/2015 V/v xin ý kiến vào dự thảo hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

Đăng ngày: 27/10/2015 15:03:29

Kính gửi: 

– Văn phòng và các Ban đảng tỉnh ủy;

– Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

– Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh;

– Các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh;

– Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;

– Văn phòng UBND tỉnh;

– Các sở, ban ngành;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– Các huyện ủy, thành ủy;

– UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện Thông báo số 29-TB/TU ngày 15/10/2015 của Thường trực tỉnh ủy về ban hành hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bô, công chức, viên chức năm 2015; ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Để nội dung văn bản được chặt chẽ, đầy đủ và phù hợp, Sở Nội vụ gửi dự thảo hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức xin ý kiến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 03/11//2015.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./.