Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn la ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đăng ngày: 24/09/2015 14:23:14

Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nhằm thống nhất quy trình, thời gian, các bước thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngày 10/9/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số  2045/QĐ-UBND quy định quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Bao gồm 5 lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là: Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (Đất đai); Lĩnh vực Lao động-TB&XH; Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng;  Lĩnh vực cấp Giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể và Thành lập Hợp tác xã; Lĩnh vực đầu tư.  Đây là 5 lĩnh vực có nhiều thủ tục hành chính thường xuyên phải giải quyết cho tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và là cơ sở quan trọng để hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử dùng chung cấp huyện theo mô hình một cửa hiện đại trên địa bàn tỉnh quy định tại Quyết định 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh.

Cao Hải – Sở Nội vụ

Nguồn: Quyết định số 2045/QĐ-UBND