Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn la ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đăng ngày: 24/09/2015 14:17:18

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Nhằm thống nhất trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, ngày 08/9/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số  2033/QĐ-UBND quy định danh mục thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định việc công bố công khai Danh mục 169 thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố để tỏ chức và công dân biết và thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cao Hải

Nguồn: Quyết định số 2033/QĐ-UBND