Số 981/SNV-TCBC Ngày 21tháng 9 năm 2015 về hướng dẫn về việc lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế đợt 1/2016.

Đăng ngày: 22/09/2015 16:11:12

Kính gửi:

– Các Sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– Các Công ty TNHH một thành viên;

– Các hội có tính chất đặc thù, được phê duyệt số lượng người làm việc.

 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Để việc lập danh sách và hồ sơ của các đối tượng tinh giản biên chế đợt 1/2016 của các cơ quan, đơn vị được đầy đủ, chính xác và đảm bảo thời gian theo quy định, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị một số nội dung cụ thể. (theo văn bản đính kèm theo)