Số 931/SNV- TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2015 V/v báo cáo cán bộ, công chức,viên chức lãnh đạo, quản lý, công chức thừa hành đã đến tuổi nghỉ hưu năm 2016.

Đăng ngày: 09/09/2015 16:37:15

Kính gửi:

– Các Sở, Ban, Ngành;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– Các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 3850/BNV-CCVC ngày 24 tháng 8 năm 2015 về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  tổng hợp danh sách cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, công chức thừa hành nghỉ hưu tính từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 (có biểu mẫu đăng tải kèm theo), gửi báo cáo bằng văn bản, đồng thời gửi theo địa chỉ hộp thư điện tử: phuongsnvsla@gmail.com về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 năm 2015.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện./.