Số 924/SNV-CCHC Ngày 07-9-2015 V/v báo cáo công tác CCHC quý III năm 2015.

Đăng ngày: 07/09/2015 11:03:35

Kính gửi:

– Thủ trưởng các Sở, Ban ngành,

– Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính; Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2015.

Để đánh giá chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý III năm 2015, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác cải cách hành chính quý IV năm 2015, kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh.  Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC quý III năm 2015 theo đề cương tại Công văn số 466/SNV-CCHC ngày 14/5/2015 về việc báo cáo công tác cải cách hành chính và các phụ lục gửi kèm theo công văn này.

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 10/9/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh  (e-mail: cchcsonla@gmail.com)./.