Số 918/SNV-VP ngày 03 tháng 9 năm 2015 V/v xin ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đăng ngày: 03/09/2015 09:23:40

Kính gửi:

– Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nội vụ;

– Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ để thay thế Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; trưởng, phó phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Sơn La cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Để nội dung văn bản được chặt chẽ, đầy đủ và phù hợp, Sở Nội vụ xin ý kiến các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố (dự thảo quyết định được đăng tải đính kèm theo). Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ hoàn chỉnh văn bản trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 12/9/2015, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử bichthuysonoivu@gmail.com.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La