Số 04/2015/TT-BNV Ngày 31-8-2015 của Bộ Nội vụ về Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Đăng ngày: 08/09/2015 10:04:20