Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La Kịp thời phát hiện, xử lý, hạn chế sai phạm – Xây dựng ngành Nội vụ vững mạnh

Đăng ngày: 21/08/2015 15:58:15

Thanh tra Sở Nội vụ được thành lập theo Quyết định số 187/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. Đến nay, Thanh tra Sở Nội vụ có tổng số 03 công chức, gồm  Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra; và 01 thanh tra viên; cả 03 công chức đều có trình độ đại học.

Trong những năm qua, Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham mưu, xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đội ngũ cán bộ Thanh tra Sở nhiệt tình, chịu khó học hỏi, nghiên cứu, bám sát các văn bản pháp luật, các chế độ chính sách, các văn bản quy định của nhà nước.

Từ khi thành lập đến nay, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 50 cuộc, nhận 260 đơn và tiến hành giải quyết 23 đơn, 19 lượt tiếp công dân.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kịp thời đã góp phần hạn chế những tồn tại, yếu kém, đảm bảo công tác Nội vụ được thực hiện tốt, đúng theo quy định. Bên cạnh việc tiến hành các cuộc thanh tra; nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra Nội vụ, lãnh đạo Sở đã kịp thời, triệt để chỉ đạo thực hiện việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra.

Các nội dung thanh tra chủ yếu: Thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức, viên chức; việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp; việc thực hiện chính sách tiền lương, các chế độ phụ cấp và trợ cấp cho công chức, viên chức, … Qua thanh tra đã đánh giá đầy đủ những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của các đơn vị, kịp thời đưa ra các kiến nghị để các đơn vị khắc phục. Đồng thời, duy trì việc tiếp công dân; tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các nội dung thuộc thẩm quyền đã được giải quyết; đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, không có tình trạng đơn thư tồn đọng, vượt cấp, khiếu nại, khiếu kiện bức xúc, kéo dài, không phát hiện có các biểu hiện tham nhũng, vụ lợi trong thực thi công vụ của công chức, viên chức; số còn lại đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Với tinh thần trách nhiệm, chức trách, nhiệm vụ được giao, Thanh tra Sở Nội vụ đã bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ của ngành, tăng cường thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực có nhiều sai sót, nhạy cảm; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng gây bức xúc cho nhân dân. Từ đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phát huy những kết quả đã đạt được; trong thời gian, Thanh tra Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cuộc thanh, kiểm tra công tác Nội vụ tại các đơn vị theo đúng thời gian quy định, hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, không kéo dài thời gian, không chồng chéo về nội dung, đối tượng thanh tra; thường xuyên chủ động theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng theo đúng quy định; góp phần xây dựng ngành Nội vụ Sơn La ngày càng vững, mạnh./.

Nguyễn Chí Thanh

Chánh thanh tra, Sở Nội vụ