Sở Nội vụ và công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính, giai đoạn 2015-2020.

Đăng ngày: 07/08/2015 13:21:10

Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2015, tại Phòng họp Sở Nội vụ, Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền Cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính 5 tháng cuối năm 2015. Đ/c Lưu Minh Quân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và đ/c Nguyễn Thiện Trung, Chủ tịch Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh đã trực tiếp ký kết hai văn bản quan trọng trên.

Đến dự và chứng kiến lễ ký phối hợp có đ/c Nguyễn Song Toàn, Phó Bí Thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đ/c Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, cùng các đ/c trong tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn viên chức khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Sở Nội vụ và các phòng viên Báo Sơn La, Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

IMG_0516-1

Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh Sơn La thống nhất chương trình phối hợp công tác, giai đoạn (2015-2020):

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu cải cách hành chính trong phát triển kinh tế – xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Cải cách hành chính.

Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh Sơn La đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã được ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ; Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong đó tập trung tuyên truyền vào những nội dung:

– Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

– Thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng Đề án cơ cấu, xác định vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh công chức. Những nội dung cơ bản quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án:”Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Kế hoạch thi tuyển công chức, thí điểm thi tuyển viên chức; thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh và ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển.

– Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La.

– Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

– Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

– Nội dung, lộ trình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

4. Xây dựng văn hóa công sở, đổi mới lề lối và phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

5. Tổ chức các hoạt động truyền thông về chương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp hàng năm đến các công đoàn cơ sở, công chức, viên chức, người lao động cùng thực hiện.

Trọng tâm 5 tháng cuối năm 2015, thông qua các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh, tập trung tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm chắc, hiểu rõ, và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

IMG_0510-11

Thông qua Chương trình phối hợp với những nội dung cụ thể trong cả giai đoạn, hai cơ quan Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh sẽ cụ thể hóa từng nội dung của Chương trình thành kế hoạch từng quý, từng năm để triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu đã đề ra góp phần đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2015 và những năm tiếp theo.

Cao Hải