Số 852/SNV-CCVC Ngày 13 tháng 8 năm 2015 Về việc thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015

Đăng ngày: 13/08/2015 17:07:45

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015 theo yêu cầu tại Công văn số 3552/BNV – TCBC ngày 06/8/2015 của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, thống kê, báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015 và báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 24/8/2015, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ Gmail:doanhuyensnv82@gmail.com để tổng hợp, báo cáo (có biểu mẫu tổng hợp đăng tải kèm theo)./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La