Số 826/SNV-CTTN Ngày 06/8/2015 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh.

Đăng ngày: 17/08/2015 14:19:59

Kính gửi: ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Thông tư số 18/2014HT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu.

Ngày 04/8/2015, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1705/QĐ- UBND công nhận 03 phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong giai đoạn 1954 – 1975 trên địa bàn tỉnh gồm:

1. Đơn vị thanh niên xung phong tình nguyện B20 – Sơn La (1972-1975) với nhiệm vụ xây dựng hồ thủy lợi Tiền Phong Nà Sản thuộc xã Mường Bon, huyện Mai Sơn và nâng cấp tuyến đường giao thông Quỳnh Thuận.

2. Đơn vị thanh niên xung phong C261 (1955 – 1975) thành lập với nhiệm vụ sửa chữa đường 41, nay là quốc lộ 6.

3. Công trường 8 Mai Mã (1964 – 1966) thành lập với nhiệm vụ mở đường Mai Mã đi Lào.

Để kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia xây dựng các công trình trên. Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/9/2015 và bản mềm về địa chỉ Gmail: nguyenthen08@gmail.com.

Để đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ và thời gian quy định các đơn vị họp xét và lập hồ sơ theo Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến và Hướng dẫn số 1187/HDLN- NV-LĐTBXH-TC ngày 07/11/2012 của liên ngành: Nội vụ, Lao động thương binh và xã hội, Tài chính).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề khó khăn hoặc vướng măc đê nghị phản ánh về Sở Nội vụ (Phòng Công tác thanh niên điện thoại 0223 753 274) để xem xét, giải quyết./.