Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh.

Đăng ngày: 27/08/2015 08:46:15