Phòng xây dựng chính quyền tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết có hiệu quả bước đầu các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính.

Đăng ngày: 17/08/2015 16:32:40

Công tác giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành,  liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân cũng như tình hình ổn định đời sống nhân dân, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện, xã.  Nhận thức được điều này, với trách nhiệm được giao, lãnh đạo, công chức phòng Xây dựng chính quyền đã bám sát các nội dung chương trình, kế hoạch của các cấp để tham mưu cho Lãnh đạo sở tiến hành phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn nơi có các điểm tranh chấp đất đai để phối hợp, bàn biện pháp giải quyết. Đồng thời, gắn với việc tổ chức, triển khai, thực hiện công tác hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Dự án 513 của Thủ tướng Chính phủ

Kết quả, trong 06 tháng đầu năm 2015, đã tham mưu tiến hành giải quyết dứt điểm 16 điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp, trong đó có 08 điểm tranh chấp liên quan đến đường địa giới hành chính cấp huyện liền kề; có 06 điểm tranh chấp liên quan đến đường địa giới hành chính cấp xã liền kề. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiến hành giải quyết được 15 điểm tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính (trong đó: có 07 điểm liên quan đến địa giới hành chính cấp huyện liền kề, 08 điểm liên quan đến địa giới hành chính cấp xã liền kề).

Hiện nay, phòng đang tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo, phối hợp với UBND các huyện rà soát các tuyến địa giới hành chính tại huyện Thuận Châu, Sông Mã, Yên Châu trên cơ sở đó kịp thời tham mưu, đề xuất trình lãnh đạo sở tiến hành giải quyết các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính phát sinh. Công văn giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp đã hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn về xác định đường địa giới hành chính, quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo cấp quản lý của địa phương…

Những kết quả trên đã góp phần thiết thực chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2015).

Trần Hiệp 

Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền