Phòng công chức viên chức nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm 2015

Đăng ngày: 06/08/2015 11:06:27

Để thiết thực lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập ngành Nội vụ, phòng Công chức, viên chức đã phát động phong trào thi đua lập thành tích đến toàn thể công chức trong phòng. Qua đó đã khích lệ tinh thần làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã được một số kết quả như sau:

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015, về việc ban hành Quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án đào tạo cán bộ của Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân; tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; tổ chức xét tuyển dụng công chức bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình; ban hànhHướng dẫn số 24/HD-SNV ngày 12/01/2015 về triển khai Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;Hướng dẫn số 31/HD-SNV ngày 13/01/2015 về tuyển dụng công chức, công chức cấp xã, viên chức đối với người đào tạo theo chế độ cử tuyển;Hướng dẫn số 479/HD-SNV ngày 15/5/2015, về triển khai thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được tập thể công chức Phòng công chức, viên chức quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch năm 2015 đã đề ra.