Phòng cải cách hành chính phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2015.

Đăng ngày: 10/08/2015 08:18:58

Năm 2015, tỉnh Sơn La đã xác định là năm CCHC, nhận thức được đây là nhiệm vụ đặt ra hết sức khó khăn và nặng nề liên quan đến trách nhiệm tham mưu, đề xuất của Phòng Cải cách hành chính. Ngay từ đầu năm 2015, lãnh đạo, công chức của phòng đã xây dựng chương trình công tác và tham mưu cho tập thể lãnh đạo Sở đề ra những nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2015.

Nhìn lại 7 tháng tổ chức thực hiện chương trình công tác đã đề ra, tập thể phòng CCHC đã hoàn thành một số lượng lớn nhiệm vụ, hoàn thành trên 60% kế hoạch công tác năm 2015. Cụ thể đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 3545/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015; Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận một cửa hiện đại tại 05 đơn vị cấp huyện là: UBND thành phố Sơn La, UBND huyện Mộc Châu, UBND huyện Thuận Châu, UBND huyện Mai Sơn, UBND huyện Sông Mã; Triển khaiQuyết định số 207/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnhvề kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015, đã thực hiện kiểm tra được Sở Lao động-TB&XH, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Bắc Yên và 04 đơn vị xã, thị trấn của huyện Bắc Yên, UBND huyện Thuận Châu và 04 đơn vị xã, thị trấn của huyện Thuận Châu ; báo cáo kết quả kiểm tra với Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng khung tiêu chí để tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng chương trình phối hợp và tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính, giai đoạn 2015-2020 giữa Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh và Sở Nội vụ; triển khai Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, thực hiện rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố để đề nghị UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố.

Đã phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan hoàn thành việc báo cáo tự đánh giá chấm điểm, tập hợp tài liệu kiểm chứng, điều tra xã hội học, giải trình báo cáo Bộ Nội vụ chấm điểm đánh giá kết quả CCHC của tỉnh năm 2014. Tham mưu tổ chức triển khai Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về đánh giá chỉ số CCHC năm 2014 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tổ chức Nhà nước, công chức phòng CCHC quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2015.

Cao Hải