Kết quả tham mưu thực hiện công tác tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của chi cục Văn thư – lưu trữ giai đoạn 2010-2015

Đăng ngày: 13/08/2015 14:10:04

Chi cục Văn thư – Lưu trữ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ  thuộc Sở Nội vụ và  Trung tâm Lưu trữ thuộc UBND theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Sơn La với chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Qua gần 5 năm được thành lập và đi vào hoạt động, Chi cục đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ. Tập thể công chức, viên chức Chi cục đã nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ, công việc được giao, chủ động tham mưu, triển khai kịp thời cho cấp có thẩm quyền về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

Chi cục đã tham mưu ban hành các văn bản để thống nhất chung công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Chi cục đã tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác Văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đã tham mưu ban hành Chỉ thị về lập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ tại cơ quan, đơn vị; Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 – 2015; Quyết định Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Quyết định về Quy chế khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức”; Quyết định về ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; đồng thời tham mưu Quyết định mở lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn về xây dựng Quy chế văn thư, lưu trữ; Hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; Hướng dẫn về lập và nộp lưu tài liệu, hồ sơ vào Lưu trữ hiện hành tại các cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng, ban hành văn bản quản lý nhà nước để chỉ đạo, điều hành công tác văn thư, lưu trữ và hướng dẫn nghiệp vụ đến các cấp, các ngành trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ. Tạo bước chuyển biến cơ bản, đưa công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác này.

Trong gần 5 năm qua Chi cục đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn 15 lượt tại UBND các huyện, thành phố và 73 lượt tại các cơ quan, tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về triển khai thực hiện Luật Lưu trữ và các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ cho 1.471 công chức, viên chức là lãnh đạo các phòng chuyên môn, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ; lãnh đạo và công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. Việc kiểm tra, hướng dẫn cũng như mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng đã nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ để triển khai và áp dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và hoạt động lưu trữ trong giai đoạn hiện nay của tỉnh.

Kể từ khi Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành, công tác chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức được chuyển biến tích cực, chủ động triển khai việc chỉnh lý tài liệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Đến nay Lưu trữ Lịch sử tỉnh đã thu về được 09 phông lưu trữ với 265 mét giá tài liệu gồm 14.946 hồ sơ tài liệu của 09 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm tài liệu hành chính, tài liệu xây dựng cơ bản và các tài liệu chuyên ngành khác, tư liệu ảnh, trung bình hàng năm phục vụ 500 lượt người/năm khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ và số lượt hồ sơ đưa ra phục vụ độc giả là 800 hồ sơ/năm.

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức Chi cục trong 5 năm qua, Chi cục có 03 năm được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 08 cá nhân được nhận Bằng khen UBND tỉnh và 12 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.

Phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ