Đổi mới nâng cao chất lượng công tác Thi đua – Khen thưởng.

Đăng ngày: 18/08/2015 11:08:05

Với phương châm “cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào công tác thi đua, khen thưởng”, những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành bám sát thực tế, cụ thể hoá chủ trương và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, cùng với thực hiện tốt Luật Thi đua Khen thưởng, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong xã hội.

Hằng năm, UBND tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua đến các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó, trọng tâm là phong trào “nhân dân các dân tộc Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”; năm 2015 trọng tâm là phong trào thi đua “lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La”… gắn với đẩy mạnh việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được các cấp, các ngành hưởng ứng với khí thế thi đua sôi nổi. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực.

5 năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác thi đua, khen thưởng đến cơ sở. Trong đó, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, UBND tỉnh ban hành quyết định về chính sách khen thưởng, các văn bản ban hành phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và tình hình thực tế của địa phương, tạo cơ chế chính sách khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và bình xét thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm của các khối thi đua, đảm bảo thống nhất trong thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Hội đồng thi đua – khen thưởng các ngành, các cấp được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác thi đua, khen thưởng của địa phương, đơn vị, bộ máy cán bộ làm thi đua, khen thưởng các ngành, các cấp được quan tâm bố trí phân công cụ thể.

Bên cạnh đó, hoạt động của 14 khối thi đua trên địa bàn tỉnh được nâng cao, hằng năm xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua, tổ chức ký giao ước, phát động phong trào thi đua tới các tập thể, cá nhân trong các khối thi đua của tỉnh. Công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được chỉ đạo ở một số mô hình điểm trên các lĩnh vực, trên cơ sở đó, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc lựa chọn và xây dựng mô hình ở cơ sở đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, phát hiện nhân tố mới để xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2018 trong CNVC lao động. Từ sự phối hợp đó, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, phát huy tốt vai trò, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, thực sự là nhân tố tích cực thúc đẩy phong trào thi đua của các cấp, các ngành trong giai đoạn mới.

Công tác khen thưởng được thực hiện có hiệu quả, 5 năm qua, toàn tỉnh có 10 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Chủ tịch nước tặng thưởng 57 Huân chương Kháng chiến, 95 Huy chương Kháng chiến; 4 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 7 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 2 Huân chương Độc lập hạng Ba; 149 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 607 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 49 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. UBND tỉnh tặng 176 Cờ thi đua xuất sắc, công nhận 2.292 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; tặng 19.279 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân, 635 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Giai đoạn 2015-2020, tỉnh ta tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34/C-TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị, Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, sự  phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể để đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và hiệu quả trong toàn xã hội. Tập trung đổi mới công tác thi đua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng xã hội hoá, cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ của ngành và địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở, cộng đồng dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình bảo đảm khách quan, công bằng, coi trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp làmviệc, lao động ở cơ sở, nhất là đội ngũ trí thức, giáo viên, nông dân, công nhân lao động, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng con người mới.

Đinh Trọng Tuế

Phó Giám đốc, Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng