Số 802/SNV-TCBC Ngày 31 tháng 7 năm 2015 về việc báo cáo kinh phí hoạt động của các Trung tâm giáo dục lao động

Đăng ngày: 31/07/2015 14:34:51

Kính gửi:

– Sở Lao động – Thương binh và xã hội;

– Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 2139-TB/TU ngày 03/7/2015 của Tỉnh ủy Sơn La về việc thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Hoàng Văn Chất – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo kinh phí tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh, Trung tâm Giáo dục – Lao động thuộc UBND các huyện, Trung tâm cai nghiện tự nguyện thành phố Sơn La theo biểu mẫu đính kèm.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Sơn La quan tâm phối hợp thực hiện. Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 5/8/2015 (đồng thời gửi vào hộp thư điện tử tinhsnv72@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy./.