Số 791/HD-SNV ngày 29 tháng 7 năm 2015 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung nâng bạc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày: 31/07/2015 17:00:54

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bâc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh và Quyết định số 03/2015/QĐ- UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh và Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh;

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP (nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm).