Số 777 /SNV-CCHC ngày 28 tháng 7 năm 2015 V/v xin ý kiến vào Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa hiện đại, tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đăng ngày: 28/07/2015 17:22:07

Kính gửi: 

– Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Sở Tài chính;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Sở Xây dựng;

– Sở Tư pháp;

– Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La.

Nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ lựa chọn 5 lĩnh vực gồm 110 thủ tục để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (Có dự thảo quyết định kèm theo).

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, đối chiếu với quy định hiện hành của nhà nước về thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền trách nhiệm của ngành mình về: Thành phần hồ sơ, phí và lệ phí, đặc biệt là thời hạn giải quyết, trình tự thực hiện theo cơ chế một cửa, (xác định rõ: thời hạn tiếp nhận hồ sơ ở bộ phận một cửa; thời hạn giải quyết ở phòng chuyên môn; thời hạn trình lãnh đạo xem xét phê duyệt; thời hạn trả hồ sơ, thời hạn trả kết quả…), tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ tỉnh Sơn La (Phòng Cải cách hành chính) trước ngày 06/8/2015 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện./.