Số 735/SNV-CTTN ngày 21 tháng 7 năm 2015 V/v Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính Phủ

Đăng ngày: 28/07/2015 09:01:21

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3518/KH-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về Sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính Phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính Phủ, qua đó xác định kết quả đã đạt được, đồng thời phát hiện những hạn chế, nguyên nhân để khắc phục và rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai có hiệu quả.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính Phủ (có đề cương chi tiết kèm theo) và gửi về Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2015. Bản mềm gửi về địa chỉ email: hoangthuyan686@gmail.com.

Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng báo cáo đúng quy định./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La