Số 717 /SNV-CCHC ngày 16 tháng 7 năm 2015 V/v xin ý kiến vào Quyết định Quy định danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Đăng ngày: 17/07/2015 10:22:00

Kính gửi: 

– Các sở, ban, ngành;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 Thực hiện Công văn số 1963/BNV-CCHC ngày 08/5/2015 của Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 787/UBND-NC ngày 10/4/ 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Nhằm hoàn thiện văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính áp dụng thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia ý kiến vào văn bản Dự thảo Quyết định Quy định danh mục thủ tục hành chính áp dụng thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Dự thảo văn bản kèm theo).

Mọi ý kiến tham gia bằng văn bản, hoặc trực tiếp vào văn bản Dự thảo. Mọi ý kiến góp ý gửi về Sở Nội vụ tỉnh Sơn La (Phòng Cải cách hành chính ĐT 022.3751890 Email: cchcsonla@gmail.com) trước ngày 30/7/2015  để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện./.