Số 692/SNV-CCHC, Số 693/SNV-CCHC ngày 10 tháng 7 năm 2015 V/v hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá các đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

Đăng ngày: 10/07/2015 17:08:01

Ngày 10/7/2015, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 692/SNV-CCHC, số 693/SNV-CCHC hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng khung tiêu chí đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Có Hướng dẫn số 692/SNV-CCHC , số 693/SNV-CCHC kèm theo.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La