Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 Về quyết định về việc ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Đăng ngày: 17/07/2015 16:49:53