Số 1983/UBND-NC ngày 21/7/2015 về việc tiếp nhận, phân công nhiệm vụ đối với trí thức trẻ theo Đề án 500

Đăng ngày: 28/07/2015 08:46:25

Kính gửi:

–    Sở Nội vụ;

–    Sở Tài chính;

–    UBND các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, sốp Cộp, Mường La và Quỳnh Nhai.

Căn cứ Quyết định 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020; Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/ 2013 của Bộ Nội vụ về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020; Quyết định số 108/QĐ-BQLDA600 ngày 10/7/2015 của Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, Bộ Nội vụ công nhận kết quả khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng đối với Đội viên Đề án 500.

Để triển khai thực hiện tiếp nhận và phân công nhiệm vụ đội viên Đề án 500 về các xã sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và các kỹ năng cần thiết do Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, Bộ Nội vụ tổ chức theo đúng quy định và kế hoạch đã phê duyệt. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính và Chủ tịch UBND các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Sốp Cộp, Mường La và Quỳnh Nhai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Nội vụ

–    Ký hợp đồng lao động với đội viên đạt kết quả tuyển chọn và bố trí công tác theo đúng chức danh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 phê duyệt danh sách trí thức trẻ đạt kết quả tuyển chọn tham gia đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 – 2020 và Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 bổ sung, thay thế trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 – 2020

–    Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án;

–    Riêng năm 2015 lập dự toán kinh phí tiền lương, trợ cấp, các khoản có tính chất tiền lương cho Đội viên trí thức trẻ theo Đề án 500 và các khoản kinh phí khác có liên quan gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

–     Định kỳ 6 tháng một lần có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh kết quả công tác của từng đội viên.

2. Sở Tài chính

–     Hàng năm tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí do UBND các huyện có đội viên tham gia Đề án đề nghị, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để đảm bảo thực hiện các hoạt động của Đề án trên địa bàn tỉnh đúng quy định đề ra;

–     Hướng dẫn UBND các huyện có đội viên tham gia Đề án lập dự toán kinh phí liên quan đến lương, trợ cấp và các khoản có tính chất tiền lương theo quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 68/2014/TT-BTC ngày 21/5/2015 của Bộ Tài chính.

3. UBND các huyện có đội viên tham gia Đề án

–     Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, trợ cấp và các khoản tiền có tính chất tiền lương theo quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 và Thông tư số 68/2014 ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 500.

–     Hàng năm, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

–     Thường xuyên kiếm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đội viên theo quy định.

–     Quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về trang thiết bị, phương tiện làm việc; bố trí nơi ăn, ở cho những Đội viên không phải là người địa phương, để đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

–     Định kỳ 6 tháng 1 lần, có trách nhiệm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên; đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và nhũng kiến nghị, đề xuất gửi ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp) theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện có đội viên tham gia Đề án tổ chức thực hiện./.