Số 1977/UBND-NC ngày 21/7/2015 về việc đôn đốc hoàn thiện đề án tinh giản biên chế.

Đăng ngày: 22/07/2015 15:21:43

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV- BTC ngàỵ 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56 /KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2015 về việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, trong đó có nội dung đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án tinh giản biên chế và gửi về trước ngày 1/7/2015 để Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định, lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện đợt 1/2015 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính giải quyết theo thẩm quyền

Tuy nhiên, việc xây dựng và hoàn thiện Đề án của một số cơ quan, đơn vị chậm, không đảm bảo thời gian theo quy định. Đến thời điểm 20/7/2015 có 10/21 sở, ban, ngành; 3/12 huyện, thành phố; 6/12 hội được phê duyệt số lượng người làm việc; 5/5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; 1/8 Doanh nghiệp nhà nước (có danh sách kèm theo) nộp Đề án về Sở Nội vụ.

Để đảm bảo xây dựng đề án đúng thời gian quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa nộp đề án tinh giản biên chế, khẩn trương hoàn thiện và nộp Đề án tinh giản biên chế, lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2015 về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 27/7/2015.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định./.