Số 1578/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 Về quyết định bố trí Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn – miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Đăng ngày: 28/07/2015 09:32:58

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngàỵ 22/10/2013 của Bộ Nội vụ phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn – miền núi giai đoạn 2013 – 2020; Quyết định số 108/QĐ-BQLDA600 ngày 10/7/2015 của Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, Bộ Nội vụ công nhận kết quả khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng đối với Đội viên Đề án 500;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 303/TTr- SNV ngày 16 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bố trí Đội viên Đề án thí điểm chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 thuộc các huyện Phù Yên, Bắc Yên, sốp Cộp, Mường La và Quỳnh Nhai gồm 11 đội viên không nằm trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Nội trực tiếp ký hợp đồng lao động đối với đội viên theo quy định, thời gian ký hợp đồng là 5 năm (đủ 60 tháng) tính từ ngày 01/8/2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Sốp Cộp, Mường La và Quỳnh Nhai, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.