Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng chính quyền địa phương

Đăng ngày: 15/07/2015 10:41:29

STT

Tên Thủ tục hành chính

1 Phê chuẩn kết quả bầu cử, bầu cử bổ sung, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND cấp huyện.
2 Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.
3 Chia tách, thành lập bản mới.
4 Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
5 Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
6 Thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, phường, thị trấn.
7 Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã