Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức hội, quỹ.

Đăng ngày: 15/07/2015 10:55:53

STT Tên Thủ tục hành chính
1 Thành lập các tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ.
2 Phê duyệt điều lệ hội.
3 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.
4 Thành lập tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
5 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La