Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng

Đăng ngày: 15/07/2015 16:37:25

STT

Tên Thủ tục hành chính

1 Tặng Bằng khen thành tích thường xuyên, theo đợt hoặc chuyên đề của Chủ tịch UBND tỉnh.
2 Tặng Bằng khen thành tích đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh.
3 Công nhận Tập thể Lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh.
4 Tặng Cờ thi đua dẫn đầu ngành, địa phương, đơn vị.
5 Tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.
6 Tặng Bằng khen giao ước thi đua của UBND tỉnh.
7 Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
8 Tặng Cờ thi đua Chính phủ.
9 Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
10 Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
11 Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
12 Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
13 Phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc.
14 Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
15 Khen thưởng Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến.
16 Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”.
17 Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”.
18 Đề nghị Hiệp y khen thưởng.
19 Đề nghị cấp Giấy chứng nhận Huân chương, Huy chương.
20 Đăng ký tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và giải thưởng phạm vi cấp tỉnh.