Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Cán bộ, công chức viên chức nhà nước.

Đăng ngày: 15/07/2015 10:14:28

STT Tên Thủ tục hành chính
1 Tiếp nhận, điều động và xếp lại ngạch (nếu có) cán bộ, công chức, viên chức đối với các chức danh thuộc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định.
2 Tiếp nhận, điều động và xếp lại ngạch (nếu có) cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tỉnh uỷ, UBND quản lý.
3 Thi nâng ngạch công chức (từ ngạch chuyên viên trở xuống theo phân cấp).
4 Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.
5 Thi tuyển dụng công chức.
6 Xét tuyển dụng công chức.
7 Thủ  tục xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu (từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính)
8 Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên, nâng hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức thuộc UBND tỉnh, Tỉnh ủy quản lý.