Số 791/HD-SNV ngày 29 tháng 7 năm 2015 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung nâng bạc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng […]

Số 802/SNV-TCBC Ngày 31 tháng 7 năm 2015 về việc báo cáo kinh phí hoạt động của các Trung tâm giáo dục lao động

Kính gửi: – Sở Lao động – Thương binh và xã hội; – Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Thực hiện Thông báo số 2139-TB/TU ngày 03/7/2015 của Tỉnh ủy Sơn La về việc thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Hoàng Văn Chất – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND […]

Số 777 /SNV-CCHC ngày 28 tháng 7 năm 2015 V/v xin ý kiến vào Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa hiện đại, tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Kính gửi:  – Sở Tài nguyên và Môi trường; – Sở Tài chính; – Sở Kế hoạch và Đầu tư; – Sở Xây dựng; – Sở Tư pháp; – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của […]

Số 755/SNV-CTTN ngày 24/7/2015 về việc điều động đội viên dự án 600 Phó chủ tịch xã.

Số 1578/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 Về quyết định bố trí Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn – miền núi giai đoạn 2013 – 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, […]

Số 735/SNV-CTTN ngày 21 tháng 7 năm 2015 V/v Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính Phủ

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3518/KH-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về Sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính Phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện […]

Số 1983/UBND-NC ngày 21/7/2015 về việc tiếp nhận, phân công nhiệm vụ đối với trí thức trẻ theo Đề án 500

Kính gửi: –    Sở Nội vụ; –    Sở Tài chính; –    UBND các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, sốp Cộp, Mường La và Quỳnh Nhai. Căn cứ Quyết định 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, […]

Lịch công tác tuần thứ 30 của Sở Nội vụ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 27/7/2015 đến ngày 02/8/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  27/7 7h00’ Dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ nhà ngục Sơn La Nghĩa trang liệt sỹ nhà ngục Sơn La GĐ Lưu Minh Quân 8h00’ Dự Khai mạc lớp […]

Số 575/HD-SNV Ngày 10 tháng 6 năm 2015 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 17/2013/QĐ-UBND, 18/2013/QĐ-UBND, 03/2015/QĐ-UBND, 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội […]

Số 1977/UBND-NC ngày 21/7/2015 về việc đôn đốc hoàn thiện đề án tinh giản biên chế.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố. Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV- BTC ngàỵ 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một […]

Trang 1 / 3123