UBND tỉnh Sơn La ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

Đăng ngày: 03/06/2015 15:10:36

Ngày 01/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh, Ban Quản lý Khu Du lịch Mộc Châu, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Quy định gồm 4 chương và 12 điều

+ Chương I:  Những quy định chung (Đối tượng và phạm vi áp dụng; mục đích đánh giá; nguyên tắc đánh giá).

+ Chương II: Quy định về Tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại (Tiêu chí đánh giá và chấm điểm; phương pháp chấm điểm; xác định kết quả xếp loại).

+ Chương III: Quy định về thẩm quyền đánh giá, hội đồng đánh giá, hồ sơ đánh giá và quy trình đánh giá  (Thẩm quyền đánh giá;thành lập Hội đồng đánh giá;hồ sơ và thời gian thực hiện đánh giá; quy trình, trình tự đánh giá và thẩm quyền công nhận; chế độ khen thưởng, kỷ luật và giám sát đánh giá).

+ Chương IV: Tổ chức thực hiện (Quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp).

Quyết định này, là công cụ quan trọng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá đầy đủ, thực chất, tình hình quá trình chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong từng tháng, quý, năm. Thông qua đánh giá, xếp loại hàng năm phản ánh đúng mức độ, hiệu quả hoạt động của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, từ đó đề ra các giải pháp để phát huy những mặt tích cực, khắc phục các mặt yếu kém trong hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý hành chính nhà nước.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xếp loại các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành; Thường trực UBND các huyện, thành phố xem xét, quyết định xếp loại các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; xếp loại UBND các xã, phường, thị trấn.Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị là tiêu chí quan trọng để xét thi đua, khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm:Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc quy định này, hàng năm có trách nhiệm tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình theo quy định, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ); xây dựng và ban hành tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thành phố xây dựng và ban hành các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình công tác, đề án và quy trình giải quyết công việc của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; định kỳ hàng tháng thống kê, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung làm cơ sở để đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng thống kê tình hình chấp hành chế độ thông tin báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung làm cơ sở để đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp./.

Cao Hải (Sở Nội vụ)

Nguồn: Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La