Số 639/SNV-CTTN về việc tuyển chọn trí thức trẻ tham gia Tổ công tác tại các xã thuộc 05 huyện nghèo.

Đăng ngày: 30/06/2015 07:53:04

Kính gửi: UBND các huyện: Mường La, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Phù Yên và Bắc Yên.

Căn cứ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Thực hiện Quyết định 753/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 5 huyện nghèo; Nghị quyết số 09/NQ-BCSĐ ngày 07/6/2012 Phiên họp thứ 9 – Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016;

Trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện về việc bổ sung đội ngũ trí thức trẻ, sau khi rà soát, tổng hợp nhu cầu của 5 huyện, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

1. UBND các huyện chỉ hợp đồng bổ sung cho mỗi xã số trí thức trẻ còn thiếu có chuyên ngành phù hợp phục vụ việc phát triển kinh tế – xã hội của từng xã.

(có biểu số lượng chi tiết kèm theo)

2. Căn cứ vào số lượng được giao, điều kiện, tiêu chuẩn đối với trí thức trẻ và nhu cầu về chuyên ngành của từng xã. Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện tiến hành thông báo thu nhận hồ sơ trí thức trẻ đăng ký tham gia tổ công tác tại các xã và gửi kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 10/7/2015 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. UBND các huyện khi thu nhận hồ sơ yêu cầu các thí sinh dự tuyển về các xã phải ký cam kết tham gia tổ công tác khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Đề nghị UBND các huyện triển khai, thực hiện theo đúng thời gian quy định./.