Số 619/SNV-XDCQ ngày 19/6/2015 về việc đính chính nội dung “Chỉ tiêu 18.1: Cán bộ, công chức đạt chuẩn” tại Hướng dẫn số 522/HD-SNV ngày 28/5/2015 của Sở Nội vụ.

Đăng ngày: 19/06/2015 14:28:58

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố

Ngày 28/5/2015 Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 522/HD-SNV về hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Tại Chỉ tiêu 18.1, khoản 1, phần I của Hướng dẫn quy định tiêu chí đạt chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã như sau:

Cán bộ: 100% cán bộ cấp xã phải đạt chuẩn theo quy định tại Điều 3, Chương 1, Điều 5,6,7,8, Mục I, Chương 2 tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Công chức: 100% công chức cấp xã phải đạt chuẩn theo quy định tại Điều 2, Mục I, Chường 1 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

Qua nghiên cứu, xem xét Sở Nội vụ nhận thấy việc hướng dẫn chỉ tiêu 18.1, khoản 1, phần I như trên là chưa phù hợp với Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Do vậy Sở Nội vụ sửa lại như sau:

1. Chỉ tiêu 18.1: Cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn: thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 20, Chương II, Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

2. Tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Hướng dẫn này chỉ áp dụng trong việc đánh giá theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Sở Nội vụ xin đính chính và thông báo tới quý cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố biết và triển khai, thực hiện./.