Số 604/SNV-TCBC ngày 17/6/2015 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày: 17/06/2015 17:10:29

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

– Các Tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thực hiện Công văn số 2460/BNV-TL ngày 8/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Để kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo các nội dung theo Công văn số 2460/BNV-TL ngày 8/6/2015 của Bộ Nội vụ.

(có Công văn số 2460/BNV-TL kèm theo)

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Sơn La xây dựng báo cáo gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 26/6/2015 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ. Đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ Email: dinhthuyvui@gmail.com; Fax: 022.3855743./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La