Số 599/SNV-VP ngày 16/6/2015 về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2015

Đăng ngày: 17/06/2015 07:55:10

Kính gửi:

     – Các đơn vị, cơ quan thuộc sở;

     – Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; phối hợp, trao đổi để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các công việc có liên quan đến công tác Nội vụ. Sở Nội vụ tổ chức hội nghịhô giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời

– Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố.

2. Thành phần tham gia

– Tập thể Lãnh đạo Sở Nội vụ;

– Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị, cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ;

– Trưởng phòng và 01 chuyên viên (phụ trách công tác cải cách hành chính) phòng Nội vụ các huyện; tập thể lãnh đạo và công chức phòng Nội vụ thành phố.

3. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 1/2 ngày, 13h30’ ngày 26/6/2015.

– Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố Sơn La.

4. Nội dung chuẩn bị

4.1. Các đơn vị, cơ quan thuộc sở chuẩn bị tài liệu, nội dung thảo luận, hướng dẫn, triển khai tại Hội nghị.

4.2. Phòng Nội vụ các huyện, thành phố:

– Nghiên cứu dự thảo chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị.

– Nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, những đề xuất, kiến nghị (nếu có) và gửi về Văn phòng sở chậm nhất ngày 22/6/2015, qua địa chỉ Email: tuanhnv68@gmail.com.

5. Kinh phí ăn, ở và đi lại của đại biểu: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Công văn này thay cho giấy mời. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện, đến dự hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định./.