Số 597/SNV-CCVC ngày 15/6/2015 về việc xin ý kiến vào dự thảo Quyết định UBND tỉnh

Đăng ngày: 16/06/2015 17:09:16

Kính gửi: 

– Sở Giáo dục và Đào tạo;

– UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật Viên chức năm 2010;Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế luân chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Để nội dung văn bản được chặt chẽ, đầy đủ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, Sở Nội vụ xin ý kiến của cơ quan, đơn vị. Ý kiến đóng góp gửi về Sở Nội vụ trước ngày 26/6/2015 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét quyết định (có dự thảo quyết định kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của cơ quan, đơn vị./.